ระบบบันทึกเวลา (Time Attendance System)

Our Mission

เราให้บริการระบบบันทึกเวลาทำงาน และการทำรายการต่างๆ เช่นการลา, ขอทำงานล่วงเวลา (OT) , ปรับปรุงเวลา ฯลฯ ผ่านระบบ online และ ระบบ mobile app โดยสามารถดึงรายงานเพื่อนำไปใช้ในการประมวลผลทำเงินเดือนต่อไป เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานและสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง